Starosta

Zastupuje Městský obvod Plzeň 2

Starosta

Lumír Aschenbrenner je starosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, za který byl zvolen Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 2 - Slovany z řad jeho členů. Starosta stojí v čele Úřadu městského obvodu Plzeň 2.

Starosta městského obvoud Plzeň 2

Co dělá starosta?

Působnost starosty

  • zastupuje Městský obvod Plzeň 2 - Slovany navenek,
  • koordinuje přípravu, svolává a řídí jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,
  • podepisuje spolu s místostarostou usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,
  • pozastaví výkon usnesení Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, má-li za to, že je nesprávné,
  • jmenuje a odvolává tajemníka Úřadu městského obvodu Plzeň 2 se souhlasem tajemníka Magistrátu města Plzně, stanoví plat tajemníka Úřadu městského obvodu Plzeň 2 a koordinuje jeho činnost,
  • má právo užívat závěsný odznak se státním znakem při významných příležitostech a občanských obřadech,
  • spolupracuje s předsedy komisí a výborů,
  • zodpovídá za informování veřejnosti o činnosti Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.